top of page
Αναζήτηση

Scope 1, 2 και 3 των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα γίνεται γρήγορα όχι απλώς θέμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις επιχειρήσεις, αλλά αναγκαιότητα. Οι εταιρείες πρέπει να κάνουν απολογισμό και να κατανοήσουν το αποτύπωμα άνθρακα τους για να μειώσουν τις εκπομπές ή να φτάσουν σε ουδέτερη κατάσταση όσον αφορά τον άνθρακα. Για να γίνει αυτό απαιτείται η κατανόηση των εκπομπών τύπου scope 1, 2 και 3 που εμπλέκονται στην κεντρική τους λειτουργία και στις ανάντη και κατάντη αλυσίδες αξίας τους.

Όπως έγινε απολύτως σαφές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οποιαδήποτε διαταραχή στις παγκόσμιες αγορές και τις αλυσίδες εφοδιασμού έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στην ικανότητα λειτουργίας μιας εταιρείας και στο τελικό της αποτέλεσμα. Η κλιματική αλλαγή που προκύπτει από την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις αγορές μέσω της αύξησης των ακραίων καιρικών φαινομένων και του εκτοπισμού εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.


Τι είναι το Πρωτόκολλο GHG; Τα Πρωτόκολλα για τα αέρια του θερμοκηπίου είναι τα πιο ευρέως αποδεκτά διεθνή λογιστικά εργαλεία για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις για την "κατανόηση, την ποσοτικοποίηση και τη διαχείριση" των εκπομπών τους. Τα πρωτόκολλα αυτά θεσπίστηκαν από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων και το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη το 2001. Τα περισσότερα εθνικά λογιστικά εργαλεία για τις εκπομπές βασίζονται σε αυτό το διεθνές πρωτόκολλο, επιτρέποντας ένα παγκόσμιο πρότυπο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αποτυπώματος άνθρακα μιας βιομηχανίας. Τα πρωτόκολλα για τα αέρια του θερμοκηπίου εφαρμόζονται στις άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και άλλων αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται μέσω του πλήρους κύκλου των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Οι διάφορες διεργασίες και πηγές χωρίζονται σε 3 πεδία, που ονομάζονται απλά Scope 1, Scope 2 και Scope 3 των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η σημασία του πρωτοκόλλου GHG Για να εκτιμηθεί με ακρίβεια το αποτύπωμα άνθρακα μιας εταιρείας ή μιας βιομηχανίας, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα τρία πεδία. Οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να διαφύγουν αν επικεντρωνόμασταν μόνο στις άμεσες και τοπικές πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είναι πολύ εύκολο για τις εταιρείες να αποκρύπτουν τις έμμεσες επιπτώσεις τους, όπως οι εταιρείες ποτών που προωθούν τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού, αλλά δεν αναφέρουν ότι το 91% των φιαλών τους δεν ανακυκλώνεται ποτέ μετά τη χρήση. Για την πραγματική κατανόηση, τον απολογισμό και την αντιμετώπιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κάθε εταιρεία πρέπει να αξιολογήσει και τα τρία πεδία στο σύνολό τους, καθώς οι πρωτογενείς πηγές τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Ο προσδιορισμός και η καταγραφή και των τριών πεδίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται το αποτύπωμα άνθρακα. Το σύστημα αυτό θα συνεχίσει να τελειοποιείται και να βελτιώνεται για να βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ώστε να περιορίσουν τα χειρότερα σενάρια της κλιματικής αλλαγής.


Scope 1: Άμεσες εκπομπές Οι άμεσες πηγές εκπομπών υπολογίζονται στο πεδίο εφαρμογής 1 και αφορούν κυρίως πηγές που ανήκουν ή λειτουργούν από την επιχείρηση. Οι άμεσες πηγές εκπομπών περιλαμβάνουν τρεις κύριες κατηγορίες:

 • Κατανάλωση καυσίμων

 • Εταιρικά οχήματα

 • Φευγαλέες εκπομπές

Η άμεση κατανάλωση καυσίμων περιλαμβάνει όλα τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ή για την τροφοδοσία μιας επιχείρησης ή βιομηχανίας, όπως οι κλίβανοι που χρησιμοποιούνται για την τήξη των μετάλλων στη χαλυβουργία ή οι λέβητες που χρησιμοποιούνται στις μονάδες επεξεργασίας χημικών προϊόντων. Αυτές οι πηγές είναι εμφανείς και εύκολα ποσοτικοποιήσιμες. Τα εταιρικά οχήματα περιλαμβάνουν τα φορτηγά και τα φορτηγά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και τη διανομή των προϊόντων και των αγαθών που δημιουργεί η επιχείρηση. Και πάλι, αυτό είναι εύκολα μετρήσιμο, καθώς θα υπάρχει ένα στοιχείο στις δαπάνες για την αγορά καυσίμων για αυτά τα οχήματα. Η τελευταία άμεση εκπομπή, οι διαφυγόντες εκπομπές, περιλαμβάνει διαρροές αερίων του θερμοκηπίου, όπως τα ψυκτικά μέσα υδροφθοράνθρακα (HFC) στους καταψύκτες και τα κλιματιστικά. Ενώ τα αέρια αυτά είναι γενικά λιγότερο άφθονα από το διοξείδιο του άνθρακα ή το μεθάνιο, είναι εκατοντάδες έως χιλιάδες φορές πιο ισχυρά από το CO2 στην παγίδευση θερμότητας στην ατμόσφαιρα. Κάθε χρόνο, από τα σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ διαρρέουν αρκετά HFC που ισοδυναμούν με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 12,5 εκατομμύρια επιβατικά οχήματα. Ενώ οι εκπομπές του πεδίου εφαρμογής 1 είναι οι πιο εύκολα παρατηρήσιμες και μετρήσιμες για πολλές επιχειρήσεις, δεν είναι οι μεγαλύτερες πηγές εκπομπών στους κλάδους τους.


Scope 2: Έμμεσες εκπομπές​Οι έμμεσες εκπομπές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 2 αφορούν όλες τις εκπομπές από την ενέργεια που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία όλων όσων διαθέτει η εταιρεία.

Αυτό περιλαμβάνει όλη την ηλεκτρική ενέργεια, τη θερμότητα, τον ατμό και την ψύξη που αγοράζει η εταιρεία για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της. Αυτές οι εκπομπές γενικά καταλογίζονται μέσω της επιτόπιας χρήσης ή της προγενέστερης της παραγωγής. Όπως και οι εκπομπές του πεδίου εφαρμογής 1, αυτό είναι αρκετά εύκολο να απεικονιστεί, να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί, καθώς οι περισσότερες εταιρείες κατανοούν πόση ενέργεια αγοράζουν. Για πολλές μεταποιητικές βιομηχανίες, το πεδίο εφαρμογής 2 έχει το υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Ομοίως, είναι το υψηλότερο για τα εμπορικά κτίρια στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 48% των συνολικών παραγόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μαζί, τα πεδία 1 και 2 περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης ενέργειας και άλλους παράγοντες που συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στο τοπικό αποτύπωμα άνθρακα μιας εταιρείας.


Scope 3: Ανερχόμενες και Μεταγενέστερες εκπομπές

Το πεδίο εφαρμογής 3 του πρωτοκόλλου GHG ανοίγει τη λογιστική διαδικασία πολύ ευρύτερα και εσωτερικεύει πολλές από τις έμμεσες διεργασίες που δεν συμβαίνουν κατ' ανάγκη στο χώρο του εργοστασίου. Αυτές περιλαμβάνουν τόσο τις ανερχόμενες όσο και τις μεταγενέστερες πηγές.Οι ανερχόμενες πηγές περιλαμβάνουν μεγάλο μέρος της ενέργειας, των μεταφορών και της κατασκευής που εισέρχεται στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία για να υποστηρίξει τη λειτουργία της. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν:


 • Επαγγελματικά ταξίδια και διαμονές

 • Μετακινήσεις εργαζομένων

 • Παραγωγή καυσίμων και προϊόντων που χρησιμοποιεί η εταιρεία

 • Κεφαλαιουχικά αγαθά (κτίρια, οχήματα και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία)

 • Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία

 • Χημικά αντιδραστήρια

 • Συσκευασία

 • Μεταφορά αγοραζόμενων αγαθών και πόρων

Στο πεδίο εφαρμογής 3 περιλαμβάνονται επίσης οι έμμεσες μεταγενέστερες διεργασίες που προκύπτουν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παράγονται από την εταιρεία αναφοράς. Παραδείγματα αυτών περιλαμβάνουν:


 • Συσκευασία και μεταφορά αγαθών

 • Επεξεργασία και χρήση των πωληθέντων προϊόντων

 • Χρήση ενέργειας από τα franchises

 • Διάθεση προϊόντων

 • Επενδύσεις

Το πεδίο εφαρμογής 3 είναι εκτεταμένο και επιδιώκει να καταστήσει τις εταιρείες υπεύθυνες για την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων τους. Το πεδίο εφαρμογής 3 αποτελεί σημαντικό μέρος της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας εταιρείας, αξιολογώντας κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

178 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page